หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรอนงค์  ทิพย์พิมล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนามนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง "สังคมไทยกับความหลากหลาย"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ดิฉันได้ไปเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ภาพลักษณ์และอำนาจของมุสลิมสมัยใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา" เนื้อหาของการนำเสนอคือต้องการศึกษาว่าสังคมมุสลิมมีการตอบสนองต่อการพัฒนาในวิถีของบริโภคนิยมอย่างไร และคำสอนทางศาสนาอิสลามมีผลอย่างไรต่อการเข้ามาของลัทธิบริโภคนิยม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ในการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ได้มีผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งคำถามและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th