หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กฤษฎา  ศรีสว่าง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   10 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสวนสุนันทา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จัดนิทรรศการงาน UBI FAIR 2006 มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  
              หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้เดินทางเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน UBI FAIR 2006 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2549 โดยภายในงานจะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 15 หน่วยและมีหน่วยจากเอกชนและหน่วยงานของราชการต่างๆ จำนวน 4 หน่วย  นอกจากนิทรรศการดังกล่าวยังมีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง UBI ไทยไปไกลแค่ไหน และ การทำการตลาดยุคการค้าเสรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และยังมีกิจกรรมบนเวที  การแนะนำผลงานจากหน่วยบ่มเพาะต่าง ๆรวมถึงการสาธิตการทำน้ำพริกมะขาม การทำส้มโอมือ การนวดแผนไทย เป็นต้น
               โดยครั้งนี้ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธ์ประสิทธิภาพสูง ผลงานวิจัยของ ดร.วาริน อินทนา และ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผลงานของนายวรพจน์ บริบูรณ์ นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมาก
                


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
                ในการเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการบ่มเพาะผู้ประกอบการจากหน่วยบ่มเพาะมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถึงรูปแบบกระบวนกาบ่มเพาะผลักดันให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
                 รูปแบบการบ่มเพาะจากหน่วยร่วมที่ประสบความสำเร็จ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีการร่วมทุนในการจัดทำธุรกิจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th