หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาฯ   จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์
  เรื่อง/หลักสูตร    การเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ผ่านโครงการ MOU กับสถานประกอบการตามแผนงานปี 2550
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

จากแผนงานในปี 2550 การพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการที่สนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจริงแก่นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม   โครงการสหกิจศึกษาฯ โดย รักษาการผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจน์ บัณฑิตย์ และนายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา  เข้าพบสถานประกอบการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ 1.บริษัทอินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด 2.บริษัทสยามริโซผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด และในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แก่ 1.บริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด 2.บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็น จำกัด(มหาชน)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญสถานประกอบการลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยจะจัดนักศึกษา ให้หน่วยงานตามความต้องการ นอกจากนี้ยังจะมีความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆตามรายละเอียดในบันทึกความร่วมมือ ซึ่งหลังจากนี้ อีก 2 สัปดาห์โครงการสหกิจศึกษาฯ จะได้ทำบันทึกสอบถามผลการพิจารณาของบริษัทต่อไป 

และมีข้อมูลสรุปที่น่าสนใจจากสถานประกอบการดังนี้

1.บริษัทอินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบคุณไพโรจน์ จันทราธรกุล หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าแผนกผลิตยางสกิม และคุณนิสาจิต ฝ่ายบุคคล

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน บริษัทรับนักศึกษา หลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  บริษัทผลิตน้ำยางข้น และยางแท่ง ขนาดโรงงานมีหัวปั่น 59 หัว และกำลังขยายโรงงานไปที่อำเภอคีรีรัฐนิคม อีก 30 หัว  บริษัทมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวันละ 100 บาท หากมาไม่ครบ 8 ชั่วโมง จะไม่ให้ค่าตอบแทน และจ่ายค่าตอบแทนครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน การปฏิบัติกับนักศึกษาเสมือนหนึ่งพนักงานจริง ทั้งระเบียบการลา การแต่งกาย การตอกบัตรเข้าทำงาน

ประเด็นการเจรจาความร่วมมือ1.การขอให้บริษัทรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเป็น Project  ที่สนับสนุนการทำงานของบริษัทหรือแก้ไขปัญหาหน้างานจริง 2.การพัฒนาทางวิชาการระหว่างกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย(ค่าวิทยากร)   

2.บริษัทสยามริโซผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบคุณเพชร ศรีหล่มสัก Managing Director 

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน บริษัทรับนักศึกษา หลักสูตร  วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ    จำนวน 1 คน 

ประเด็นการเจรจาความร่วมมือ1.การขอให้บริษัทรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเป็น Project  ที่สนับสนุนการทำงานของบริษัทหรือแก้ไขปัญหาหน้างานจริง 2.การพัฒนาทางวิชาการระหว่างกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย(ค่าวิทยากร)   

 3.บริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบคุณชลเทพ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และ คุณสรัญญา ฝ่ายฝึกอบรม รวม 2 คน

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน บริษัทรับนักศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า(การวัดคุม)เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 คน  บริษัทผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน  บริษัทมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวันละ 100 บาท และมีที่พักให้ การปฏิบัติงาน การปฏิบัติกับนักศึกษาเสมือนหนึ่งพนักงานจริง ทั้งระเบียบการลา การแต่งกาย การตอกบัตรเข้าทำงาน

ประเด็นการเจรจาความร่วมมือ1.การขอให้บริษัทรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเป็น Project  ที่สนับสนุนการทำงานของบริษัทหรือแก้ไขปัญหาหน้างานจริง 2.การพัฒนาทางวิชาการระหว่างกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย(ค่าวิทยากร)   

4.บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็น จำกัด(มหาชน)  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบคุณนเรศ กรุดพันธ์  Technical& Quality Control Department Manager  คุณบุญส่ง ผู้จัดการ MIS และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รวม 5 คน

ปัจจุบัน บริษัทรับนักศึกษา หลักสูตร   วิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 คน   และรับบัณฑิต หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เข้าทำงานอยู่ 1 คน บริษัทผลิตเหล็กรีดเย็นชนิดม้วน  บริษัทมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวันละ 135 บาท และมีที่พักให้ การปฏิบัติงาน การปฏิบัติกับนักศึกษาเสมือนหนึ่งพนักงานจริง ทั้งระเบียบการลา การแต่งกาย การตอกบัตรเข้าทำงาน

ประเด็นการเจรจาความร่วมมือ1.การขอให้บริษัทรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดงานให้นักศึกษาปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเป็น Project  ที่สนับสนุนการทำงานของบริษัทหรือแก้ไขปัญหาหน้างานจริง 2.การพัฒนาทางวิชาการระหว่างกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย(ค่าวิทยากร)  3.สาขาที่เจรจาความร่วมมือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ    วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และด้านสิ่งแวดล้อม4.บริษัทสนใจที่จะได้นักศึกษามาช่วยในการทำวิจัยพนักงาน และการจัดทำเอกสารและโปร์ชัวร์แนะนำบริษัท และสาขาที่เป็นไปได้  การตลาด และนิเทศศาสตร์

    และบริษัทสนใจจะส่งพนักงานในเครือไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี

1.ได้จัดหลักสูตรพิเศษ  ที่เป็นระดับปริญญาตรี โดยเรียนร่วมกันระหว่างที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่โรงงาน และขอเทียบเท่าบางวิชา จากประสบการณ์การทำงาน หรือบางคนไปเรียนสถาบันการศึกษาอื่น ๆของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ             

2.ขอเข้ามาดู Lab และการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย   และขอทราบวุฒิที่จบในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร         ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

       และบริษัทมี Feedback เกี่ยวกับบัณฑิต หลักสูตร MIS และ       นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาดังนี้

1.นักศึกษาสหกิจ เกรดไม่ค่อยดี สร้างภาระให้แก่หน่วยงานเหมือนกันในการสอนงาน ในครั้งหน้าขอให้จัดส่งตามคุณสมบัติที่ร้องขอ อยากได้คนเก่ง เพราะบริษัทสนใจจะรับเข้าทำงานต่อกับบริษัท

2.บัณฑิตที่ทำงานอยู่  มีความพึงพอใจระดับ 70 %  สิ่งที่ขาดไปคือ มีทัศนะในการมองแคบ มองเฉพาะเรื่องของตน ไม่มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจ การตลาด หรือด้านการเงิน และไม่มีทักษะด้าน Programming                

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0473 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th