หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชัยวัฒน์  อุตตมากร   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   23 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ NETDAY 2006
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

23 พฤศจิกายน 2549
New Wave of Web Technology
การจัดการ Webmail บน Platform ขนาดใหญ่
Online Game กับพฤติกรรมการใช้ Network และผลกระทบกับเครือ
การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติด้วย Business Continuity Management (BCM)
Network Relibility (High Avalibility)

24 พฤศจิกายน 2549
การกำหนดระดับ Security Policy ที่เหมาะสม (ระบบมาตรฐานป้องกันความปลอดภัย Version ใหม่)
Grid Technology and Application
Next Generation Network
ดูแลเว็บอย่างไรไม่ให้ถูก Hack
Sufficient Network Security
"การสร้างระบบเครือข่ายให้ปลอดภัย อย่างคุ้มค่าการลงทุน"
Secure Application Delivery and ControlPoint(tm) Architecture   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th