หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รจนา  หมาดหล้า   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    คณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม กลุ่ม catalog
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

รายงานผลการเเนนงานการแก้ไขข้อมูลซ้ำในระบบสหบรรณานุกรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. รายงานผลการเเนนงานการแก้ไขข้อมูลซ้ำในระบบสหบรรณานุกรม

2. การแก้ไขข้อมูลของวารสารในระบบสหบรรณานุกรม

3. การเปลี่ยนแปลง version ของ VTLS Virtua เป็น 46.4

4. การนำข้อมูบเข้าระบบสหบรรณานุกรม และการเข้าไปดูในกรณีที่ห้องสมุดนั้น ๆ เป็น Master เพื่อที่จะได้นำเอาหมายเลยระเบียนไปใส่ในฐานข้อมูลของห้องสมุด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทำงานกับระบบสหบรรณานุกรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th