หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิภาวรรณ  เพ็ญสุขสันต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รูปแบบการวิจัยสุขภาพ การจัดการข้อมูล และการใช้สถิติขั้นสูง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  How to research from A to Z, Clinical Trial in Health Research, Long term study & Survival Analysis, Case-control and cohort study, Database Management, SPSS (Advanced Statistic).

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาข้างต้น ได้ฝึกอบรมการใช้งานและการดูผลข้อมูลจาก SPSS ในการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยตั้งแต่การวางแผนจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้รับสามารถนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านสุขภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th