หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Admissions and Assessment Forum ครั้งที่ 6/49
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ที่ประชุมนำเสนอวิธีการเทียบ GPAX  GPA ตามกล่มสาระให้เป็นคะแนน เพื่อจะได้นำไปรวมกับองค์ประกอบอื่นอีก 2 ส่วน ทั้งนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีมติเรื่องแนวทางที่ สทศ.นำเสนอเนื่องจาก มาตรฐานที่ใช้น่าจะเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ที่ประชุมได้อภิปรายแนวทาง/องค์ประกอบของ Admissions ปี 2552/2553 ด้วย เพื่อจะเสนอให้ ศ.ธ.พิจารณา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th