หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กฤษณา  เสตพงศ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   23 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะทำงานวารสาร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะทำงานวารสาร ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

ประชุมคณะทำงานวารสาร ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับ ความร่วมมือในการจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยร่วมกัน และการบอกรับวารสารต่างประเทศ  และ คัดเลือกประธาน   รองประธานคณะทำงาน และเลขานุการประจำปี 2550-2551    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 1.  การจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยร่วมกันและการสืบค้นดรรชนีวารสารl

2.  การบอกรับสารสารต่างประเทศ

4.  การสืบค้นข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ฟรี  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การจัดทำดรรชนีวารสารและโปรแกรมการสืบค้นดรรชนีวารสาร

http://sutlib1.sut.ac.th/pulinet/pulinet.cfm

2. โปรแกรมสืบค้นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

http://202.28.18.233/metasearch/

3.  การสร้างฐานข้อมูลกลางการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ ของข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

http://202.28.32.110/jn/library

4. เว็บไซต์คณะทำงานวารสาร ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

http://clm.wu.ac.th/www/pulinet/serial/

 

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th