หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิเชียร  ชูเสมอ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   25 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกว./มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เศรษฐกิจพอเพียง:ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย  เป็นการนำเสนอ มุมมองเชิงทฤษฎีจาก ศ.อภิชัย พันธุเสน จาก ศ.Calkins พอจะสรุปได้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้น 3 ห่วง(หลัก)คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยอาศัยเงื่อนไข ความรู้และคุณธรรม เป็นมรรควิธี ไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขนั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ทุนนิยมกระแสหลักไม่สามารถแก้ไขได้/หรือเป็นมูลเหตุ เช่น รวยกระจุกจนกระจาย(polarization of income) ความไม่มั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่วนท่านรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เน้นการแก้ปํญหาเชิงพื้นที่ให้คนเป็นตัวตั้งเพื่อสานพลังจากชุมชน ไปสู่ภาพใหญ่ซึ่งสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และท่านจะนำเสนอให้ ค.ร.ม.รับเรื่อง สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น เป็นกลไกสานพลังขับเคลื่อนต่อไป

2.หลักสูตร ในหมวดศึกษาทั่วไป ระดับ ป.ตรี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รายวิชา:ชีวิต กับ เศรษฐกิจพอเพียง 2 หน่วยกิต ทวิภาค เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก(ได้ขอให้ท่านผู้ประสานงานรายวิชาส่งรายละเอียดมาให้ภายหลัง) เปิดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร กิจกรรมการเรียนประกอบด้วยบรรยายภาคทฤษฎี ปฏิบัติกิจกรรมในชุมชนแบบโครงงาน และในมหาวิทยาลัย สัมมนาในหัวข้อประเด็นวิชาการที่นักศึกษาสนใจ

3. มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตร และรายวิชาที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงอยู่หลายที่ เช่น ม.อุบลราชธานีเปิด ป.โท และ ป.เอก ม.แม่โจ้ เปิด ป.โท นิด้า เปิดเป็นรายวิชาสำหรับ ป.โท และบุคคลทั่วไป มช.มีแผนจะเปิด ป.เอกในปี 50 เป็นต้น ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และกศน.ได้พัฒนาหลักสูตรเสร็จและทดลองใช้ไปบ้างแล้ว

4. องค์กรชุมชน องค์กรการเงินชุมชน หลายองค์กร หลายเครือข่ายโดยการหนุนช่วยของ สกว.ได้ทดลองโครงการแลกเปลี่ยนสินค้า (รวมแรงงานและบริการ)ชุมชน มีการนำเสนอบทเรียนประสบการณ์ พบว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก และระหว่างชุมชนเป็นกลไกที่ช่วยสร้างพลังบุคคล/ชุมชนอย่างดีสมดังคำที่ว่า หายจนเมื่อคิดเป็น เป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าวอยู่ที่เสริมสร้างพลังคน/ชุมชนเป็นสำคัญ

5.องค์กรการเงินชุมชน ได้มาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ร่วมกันสรุปบทเรียนได้ว่า จุดหมายปลายทางขององค์กรการเงินชุมชน อยู่ที่การพึ่งตนเองด้านการจัดการทุนในชุมชน การจัดการสวัสดิการชุมชน เน้นว่าแผนแม่บทชุมชน/การสำรวจข้อมูลชุมชนและฐานข้อมูลชุมชนเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและเครื่องมือเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง ทั้งนี้โดยหวังที่จะได้รับการหนุนเสริมจากภาครัฐและภาคอื่นๆในสังคมมิใช่อาศัยเงินทุนจากภายนอกเป็นสูตรสำเร็จเพียงประการเดียว

6. หน่วยงาน/บุคคล ใน มวล.ที่เข้าร่วมได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิเชียร ชูเสมอ

ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.เสนอ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อกรุณาพิจารณาตามข้อมูลในข้อ1,2 และ 3  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สกอ.ภาคใต้ตอนบน จะนำประเด็นในข้อ 1,4 และ5 ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯปี 50 ต่อไป

2. ในฐานะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระดับจังหวัดจะนำประเด็นในข้อ 1,4 และ5ไปหารือในอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระดับจังหวัดเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรเกษตรกรสมาชิกในแนวทางดังกล่าวต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th