หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2549    ถึงวันที่   28 มิ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Regional Workshop for Content Builders : Preserving and Sharing of Local Information Resources Amon
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

This workshop has the following objectives:

  1. To provide knowledge and understanding on local information concepts, local history, and traditional/local/indigenous knowledge;
  2. To provide a forum for sharing the ways in which librarians, academicians, researchers, librarians, anthropologist, natural scientist , engage indigenous, traditional, local knowledge in the academia, and in communities, both on individual and collective levels;
  3. To discuss and agree on a common definition of terms or concepts pertaining to local Information and the scope or coverage of the content of resources that need to be uploaded in the Network's Database.


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  1. This sharing of local information, indigenous or traditional knowledge and local history resources among network members will enrich their understanding of the scope and coverage of the content of resources that need to be uploaded in the Network's Database, their respective national history that can be passed on to the younger generation.
  2. A new learning community on local information management network was created. Network members and interested individuals have a forum and place to interact, exchange views and ideas, address issues, problems and solutions for better development of local information collections.
  3. Linking local information and knowledge databases to facilitate access of users.


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ประยุกต์ใช้กับงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th