หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสัมมนา จากการประดิษฐ์คิดค้นจนเป็นนวัตกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

The Role of University in Knowledge (Technology) Transfer and Entrepreneurship Education in UK by Prof. John Peberdy U of Nottingham

ธุรกิจ SME กับแนวคิดนวัตกรรม โดย ดร.เรวัต ตันตยานนท์

ทำอย่างไรให้งานวิจัยเป็นนวัตกรรม โดย รศ.ภิญโญ พานิชพันธ์และคณะ

ระดมความคิดเรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ช่องทางที่จะนำความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยไปประกอบธุรกิจหรือจดสิทธิบัตรและขายสิทธิบัตร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หลักสูตร ป.โทเกี่ยวกับการนำความรู้จากการทำวิจัยไปทำธุรกิจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th