หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   24 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานด้านระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog : UC) กลุ่ม System และกลุ่ม Catalog
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    27 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

เพื่อขอทราบผลการดำเนินงานการแก้ไขข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog : UC)

โดยตัวเเทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่

1. นางสาวรจนา หมาดหล้า    ตำแหน่งบรรณารักษ์

2. นางสาวศิริญาพร การสอน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. การแก้ไขข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog : UC) ในส่วนของหนังสือ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานได้ปกติหลังจาก(สัปดาห์แรก)เดือนมกราคม 2549 (รายละเอียดสามารถดูในไฟล์เอกสาร)

2. การแก้ไขข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog : UC) ในส่วนของวารสาร ยังอยู่ในช่วงการจัดการข้อมูล (รายละเอียดสามารถดูในไฟล์เอกสาร)

3. รายงานการดำเนินงาน ILL (รายละเอียดสามารถดูในไฟล์เอกสาร)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

2. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายห้องสมุดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการจัดการความรู้ทางด้านบรรณารักษ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th