หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   21 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.มหิดล วชิรพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ขอสิ่งส่งตรวจเพื่อการเรียนการสอน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ไปเจรจาขอและขอซื้อตัวอย่างอุจจาระที่รวมซิสต์ของโปรโตชัว สไลด์ถาวรของพยาธิเท้าช้าง มาลาเรีย ขอยาHCG ตัวอย่างปัสสาวะที่หายาก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการเรียนการสอน สไลด์ของมาลาเรียใช้ได้ 3-4 ปีก็ต้องเปลี่ยน มวล.ไม่มีโรงพยาบาล และรพ.ในนครศร๊ก็ไม่มีคนไข้ที่ต้องการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th