หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   14 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา จ.กรุงเทพฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ได้ไปนิเทศนักศึกษาสาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ  ณ สถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล




พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th