หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ณิชนันทน์  กิตติพัฒนบวร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   20 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  
 • การบรรยายเรื่อง โครงการนำร่องกิจกรรมการจัดสรรทุนภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • การบรรยายสรุปภาพรวมทุนทุกประเภทภายใต้โครงการนำร่องกิจกรรมการจัดสรรทุนภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • คณะทำงานรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้ทุน
 • สรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับทุนปริญญาเอกในประเทศและปริญญาเอกใน-ต่างประเทศ
 • การบรรยายเรื่อง การดำเนินการจัดทำสัญญาทุน
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาผู้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และกลุ่มวิจัย


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
 • เป็นข้อมูลให้กับตนเองในการดำเนินการรับทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 • เป็นข้อมูลให้กับอาจารย์และบุคลากรในการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก
 • เป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และสรรหาอาจารย์จากแหล่งทุนนี้


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
 • มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการทำวิจัย
 • นำข้อมูลแหล่งทุนที่สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ ไปใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการศึกษาต่อและการทำวิจัยต่อไป
 • สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ทีได้รับกับอาจารย์ที่ต้องการทุนในการศึกษาต่อและบุคลากรที่ต้องการเป็นอาจารย์


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0474 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th