หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สิทธิชัย  ปัญญาใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   18 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2-2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 16/11/49 นิเทศงานที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ 17/11/49 นิเทศงานที่โรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th