หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สิทธิชัย  ปัญญาใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   05 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลตำรวจ และ โรงพยาบาลเทพธารินทร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานโครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานโรงพยาบาลตำรวจ วันที่ 2 /11 / 49 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

นิเทศงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ วันที่ 3 /11/49 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.30 น.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th