หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประสานงานการจัดประชุมวิชาการเรื่องโรคทางไฟฟ้าของหัวใจซึ่งได้ทุนจาก สกอ.ปีงบประมาณ2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ได้ติดต่อกับ รศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร  กำหนดวันจัดเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2549  และเพิ่มวิทยากรเป็น 3  คน  แต่ต้องปรึกษากับ สกอ. เพิ่มเติมเนื่องจากถูกตัดงบจัดการไปมาก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลมาประสานงานต่อกับดรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเรื่องกำหนดการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปจัดทำร่างตารางการประชุม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th