หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อลิศรา  สระโมฬี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   13 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิเศษกุลการบัญชี   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  นิเทศสหกิจศึกษา ซึ่งสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนักศึกษา และยินดีที่จะรับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาอีกในอนาคต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สถานประกอบการแนะนำว่า ควรมีการพัฒนานักศึกษาในส่วนของการพิมพ์งาน (พิมพ์สัมผัสเพื่อความรวดเร็ว) และจัดทำเอกสารทางธุรกิจ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th