หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   15 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   15 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการบริหารสภากายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

การประชุมเป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารสภากายภาพบำบัดร่วมกับผู้แทนสถาบันผู้ผลิตกายภาพบำบัด 13 แห่ง ได้แก่ ม.มหิดล, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, จุฬาลงกรณ์, ม.ธรรมศาสตร์, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.รังสิต, ม.หัวเฉียวเฉลิมประเกรียติ, ม.นเรศวร, ม.คริสเตียน, ม.วลัยลักษณ์, ม.สงขลานครินทร์ ,และวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมีเรื่องที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่

  • ร่างประกาศสภากายภาพบำบัดว่าด้วยเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองปริญญาบัตรสาขากายภาพบำบัด
  • ร่างข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  • ร่างทิศทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2549-2551

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำแนวทางจากการร่วมพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ ของสภากายภาพบำบัดมาปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อให้หลักสูตรและแนวทางของหลักสูตรเกิดความสอดคล้องกับสภากายภาพบำบัด

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวทางต่างๆไปปรับใช้กับหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th