หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สันถัต  สารักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   15 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลในโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล การทำรายการสารสนเทศด้วยมาตรฐานเมตะดาตา Metadata Object Description Schema (MODS) และ Metadata Authority Description Schema (MADS) รวมทั้งการให้บริการในระบบห้องสมุดดิจิทัลด้วยโปรแกรม Greenstone Digital Library Software (GSDL) ตลอดจนการจัดการและให้บริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศในระบบห้องสมุดดิจิทัลแก่ชุมชน ทั้งนี้สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเชิญบุคลากรคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงานด้านสารสนเทศท้องถิ่น สังกัดละ 1 ท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการสารสนเทศดิจิทัลในชุมชน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนา Opensource program จาก http://www.greenstone.org (ประเทศนิวซีแลนด์) ซึ่งมีตัวอย่างต้นแบบจากที่สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพัฒนาไว้แล้ว เพื่อสร้างพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศลักษณะพิเศษ และจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูลท้องถิ่น

ตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ : 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ http://library.stou.ac.th/RAMA7/index.htmนนทบุรีศึกษา http://library.stou.ac.th/NONTHABURI/main.htmพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th