หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ผกายวรรณ  ธนะธรรมจารีย์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   31 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   05 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ITAP Annual Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  สร้างความสัมพันธ์ และผนึกกำลังทีมงานคุณภาพของ ITAP กับเครือข่าย ITAP ทั่วประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สร้างเสริมความสัมพันธ์และทำความรู้จักกับเครือข่าย ITAP ทั่วประเทศ เพื่อการประสานการทำงานร่วมกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการบอกเล่ากรณีตัวอย่างจากเครือข่ายทั่วประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางแล้ววิธีการประสานงานกับสถานประกอบการ และการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th