หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รุ่งโรจน์  รัตนโอภาส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   23 ต.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    The 28th Annual Meething of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and the 3rd Asean-
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

Basic science and clinical applications   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเรียนการสอนและงานวิจัยโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ เช่น

Essential trace elements i.e. Cr, Mo, V, Ni, Si, Se etc.

Calcium intake in Thais

The calcium supplemented with vitamin D and minerals for calcium absorption and utilization

Bone marrow stimulation for cell transplantation

Biomaterials researches

Update in sports medicine

Update in sports knee surgery

Lateral tennis elbow "An endless tale"

Advance in spine surgery

Biological approaches to articular cartilage surgery

Cell therapy for cartilage treatment

Nerve regeneration after reconstruction with novel biodegradable polymer nerve conduits

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำวิทยาศาสตร์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาและนิติวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความรู้บางส่วนที่ได้จากการประชุมนี้บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยทางเคมี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th