หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง (1)วิทยาศาสตร์  (2)เทคโนโลยี และ (3)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เปรียบได้กับการรู้เท่าทันเทคโนโลยี และนำมาใช้ให้สมดุลกับทรัพยากรที่มีอยู่ ทุกด้านตามหลักการจัดการ ที่ไม่ใช่คำนึงถึงประสิทธิผล จนขาดประสิทธิภาพ และขาดภูมิต้านทาน เป็นผลกระทบต่อคนที่เป็นทรัพยากรหลักของชาติ ที่จะต้องตามแก้ไขอย่างลำบากมากขึ้น เพราะคิดทำอะไรโดยไม่เท่าทันเทคโนโลยี (คิดไม่รอบด้าน)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th