หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณรัตน์  นาที   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   นิเทศสหกิจ   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

 

นิเทศงานสหกิจศึกษา ที่มูลนิธิกระจกเงา จ. เชียงราย  ประกอบด้วยนักศึกษา 4 คน  เป็นหลักสูตรภูมิภาคศึกษา 2 คนและหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2 คน โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายงานเป็นที่น่าพอใจ และนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะกับการทำงานได้  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทำงานได้เป็นอย่างดี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th