หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรเพ็ญ  ทิพยนา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   14 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา มวล.   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 4 คน ใน 3 หน่วยงาน ผลกการนิเทศพบว่า นักศึกษาสามารถทำงานได้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจ

- แนะนำการทำรายงาน

- กำหนดส่งรายงาน

- คอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงาน

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - แนะนำให้นักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th