หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สมจิตร  ไชยศรียา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   20 ต.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาสหกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  ได้ไปนิเทศงานนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ที่จ.สงขลา และจ.ปัตตานี จำนวน 5 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  • นักศึกษาควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการเป็นอย่างดี ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสถานที่นั้นๆ
  • ควรจะมีการทำข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการ กับตัวนักศึกษา ก่อนที่จะให้นักศึกษาไปสหกิจ

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th