หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธีรเดช  สุระมานะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   10 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549 เรื่อง "Chemical Management"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการพิษวิทยา ประจำปี 2549 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Chemical Management" ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิการยน 2549 เวลา 07.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และยังเป็นวิทยากรในการบรรยายห้วข้อเรื่อง "GHS Comprehensibility Test in Thai Populations" ซึ่งเป็นการบรรยายถึงเรื่องของการวัดผลของความรู้ความเข้าใจของระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ในกลุ่มประชากรคนไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก UNITAR (UN) และมีกลุ่มพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี และศูนย์ประสานงานแห่งชาติของ WHO/IPCS และ IFCS ร่วมรับผิดชอบโดยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การบรรยายในเรื่องของการศึกษา "GHS Comprehensibility Test in Thai Populations" ในกลุ่มประชากรไทย 4 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม และกลุ่มที่ทำงานในภาคขนส่ง ซึ่งผลที่ได้ในการศึกษานี้จะนำไปสู่การจัดอบรม (Training) และการให้ความรู้ก่อนที่จะนำระบบของ GHS มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือในเรื่องของ GHS symbols และ hazard statement ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปไม่เข้าใจในความหมาย เช่น สัญลักษณ์ที่บ่งบอกึงความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ในความคิดเห็นของคณะนักวิจัยควรจะมีการให้ความรู้หรือการจัดอบรมทางด้านพิษวิทยาเบื้องต้นก่อนๆ ที่จะนำระบบ GHS เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เมื่อหลังจากที่เสนอผลของการทำ  GHS Comprehensibility Test ในกลุ่มประชากรไทย เสร็จแล้ว ตัวข้าพเข้าจะรับทุนวิจัยใน phase ต่อไปของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ implement ระบบ GHS ในประเทศไทย คือในเรื่องของการให้ education และ training รวมไปถึงการทำ labelling ซึ่งจะรวมไปถึงการอบรมหรือการสอนทางด้านพิษวิทยาเบื้องต้นก่อนที่จะอบรมในเรื่องระบบของ GHS ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th