หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สมพร  สันติประสิทธิ์กุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    outcome based nursing practice
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

ผลการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการผู้ป่วยประเภทต่างๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ของการเป็นพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการพยาบาลขั้นสูง เป็นต้นว่า การพัฒนางานบริการผู้ป่วยมะเร็ง ดดยการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่พยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลการให้ยาเคมีบำบัด การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การบริหารจัดการชุมชน    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดแก่นักศึกษาพยาบาลมหาบัณฑิตหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th