หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   03 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.นเรศวร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม   จังหวัด  สุโขทัย
  เรื่อง/หลักสูตร    "การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

        เริ่มจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ม.นเรศวร ได้เกริ่นนำถึงหัวข้อ "การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้" 

             ต่อมา ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ  ศิวยาธร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ Bumrungrad Intermational ได้มาเล่าเรื่อง HRD ในดรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

             สุดท้ายศาสตราจาย์ นพ.วิจารณ์  พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Chaodic Organication"

          โดยเนื้อหาต่าง ๆ ได้ทำการรวบรวมและประมวลไว้ในเอกสารแนบ ที่ได้แนบมาไว้ให้ด้วยแล้วครับ  ส่วนเอกสารต้นฉบับและภาพบรรยากาศทั้งหมด เก็บอยู่ที่หน่วยพัฒนาองค์กร สามารถติดต่อขอดูได้ตลอดเวลาครับ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.  โดยเนื้อหาที่ได้รับมา ในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง  ทำให้เกิดกระบวนการคิด รู้แบบการบริหารจัดการ  การทำงานร่วมกับคน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

2.  รูปแบบการจัดสัมนา  กระบวนการ  เครื่องมือ วิธีการในการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นเทคนิคใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรได้

3.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในครั้งนี้  สามารถนำไปพัฒนาและปรับแก้  เพื่อไม่ให้เกิดในการจัดกิจกรรมขององค์กรต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.  ต่อยอดความรู้  ให้กับบุคลากรในองค์กร

2.  นำเครื่องมือใหม่ๆที่ได้จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มาปรับใช้กับกระบวนการการจัดการความรู้ใน มวล.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th