หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุขุมาล  กล่ำแสงใส   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   02 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการต่อไปนี้

1.โรงแรมเดอะทับแขกบูทีค จ.กระบี่

2.WWF จ.พังงา

3.ททท. สำนักงานภาคใต้เขต 4 จ.ภูเก็ต

4.บ.ทูริสโมเอเชีย จำกัด จ.ภูเก็ต

5.บ.ลากูน่ารีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวทางการนิเทศงานสหกิจศึกษา

ลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติ

แนวคิดการให้บริการลูกค้า

ภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาภาษาอังกฤษพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th