หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   07 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ A-NET
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ A-NET   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.รับทราบถึงการดำเนินการ/เตรียมการในการจัดสอบ A-NET ซึ่งที่ประชุมอธการบดีแห่งประเทศไทยมอบให้ สกอ. รับผิดชอบเรื่องนี้สำหรับปีการศึกษา 2550

2.รับทราบการเปลี่ยนแปลง/ปฏิทินการจัดสอบ A-NET และศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ต้องประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบรับทราบด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th