หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย น PULINET ครั้งที่ 2/2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

1อบรม Blog ความรู้

2.ประชุมคณะทำงานฯ เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา

     2.1 โครงการศึกษา METADATA ข้อมูลท้องถิ่น

     2.2 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีมาตรฐาน"

     2.3 การพัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงาน PULINET

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. สร้าง Blog ความรู้ร่วมกันของข่ายงาน Pulinet

2. รับทราบความก้าวหน้าและปัญหาของการดำเนินงานของข่ายงาน

3. รายงานผลความคืบหน้าของงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา Metadata ของข้อมูลท้องถิ่นในต่างประเทศ

4.ร่วมในคณะกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ

5.ร่วมในคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงาน ฯPulinet

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th