หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุธัญญา  ด้วงอินทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   02 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางมด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The National Conference on Information Technology
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  เป็นสัมมนาทางวิชาการที่นำเสนอผลงานที่เน้นการนำIT กับการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีหลาย area : Soft Computing, Information Assurance and Security , Information Systems, Web System and technologies และ Education Technology

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมในสัมมนาวิชาการในครั้งนี้คือ ได้แนวคิดมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และได้รับความรู้จากการบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดกับความเชื่อถือและความลำเอียงในการเลือกใช้สารสนเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวคิดเรื่อง การพัฒนาระบบฐานความรู้ ,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Data Mining มาประยุกต์กับงานเว็บพวกห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งจากการสัมมนาในครั้งนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การเพิ่มอัตราการพบในระบบพร็อกซี่โดยใช้ Data Mining , การทำนายปริมาณการจราจลในเครือข่ายโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล เป็นต้น และส่วนเรื่องของ Digital Library กับ Data Mining มีคนทำบ้าง แต่งานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านนี้ ยังไม่ค่อยมีมาก ถ้าจะทำก็คงจะเป็นศึกษาห้องสมุดที่มีคอลเล็กชันของภาพและเสียงค่ะ พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th