หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรส  พินจงสกุลดิษฐ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   09 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานีตำรวจน้ำพังงา   จังหวัด  พังงา
  เรื่อง/หลักสูตร    การเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลนอกชายฝั่ง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  งานที่ไปปฎบัติเป็นการประชุมหารือและนำเสนอวิธีการเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลนอกชายฝั่งให้กับนายกฯ อบต. และสมาชิกชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้ประสานงานคือคุณชนาวุฒิ มีนวล ตำรวจน้ำประจำสถานีตำรวจน้ำพังงา หมู่ ๓   ผลการประชุมพบว่าชุมชนให้ความสนใจการเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเลอย่างมาก อย่างไรก็ตามชุมชนยังไม่ยอมรับการทำการประมงนอกชายฝั่งมากนัก  เพราะยังไม่เล็งเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญของการริเริ่มการทำการประมงนอกชายฝั่ง  นอกจากนี้ชุมชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำการประมงในเขตป่าชายเลน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th