หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   10 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   11 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ค่ายทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

ค่ายวิทย์สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดีปีที่สี่ สำหรับม.วลัยลักษณ์นักศึกษาทุนเรียนดีพึ่งอยู่ในปีที่สอง  จึงไม่มีนักศึกษาเข้าร่วมค่าย โดยกิจกรรมคือการบรรยายจากวิทยากร การเสวนาการดูงานนอกสถานที่  ประชุมการบริหารจัดการโครงการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับฟังแนวคิดเกี่ยวกับทุนการศึกษาและความต้องการในทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย   โดยทุนเรียนดีในระยะที่สองจะเริ่มในปี 50 และจะเว้นว่างหนึ่งปี(ปี49)เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  ทุนในระยะที่สองนี้จะให้ต่อเนื่องจนนักศึกษาจบ ป เอก โดยในระดับ ป ตรี ถ้านักศึกษามีผลการเรียนดีก็มีทุนสนับสนุนในการดูงานหรือฝึกอบรมที่ต่างประเทศในช่วงเวลาสั้นๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สำหรับนักศึกษาวิทย์เชิงคำนวณ ปีหนึ่งรหัส 49 ในปีนี้จะไม่มีทุนเรียนดีให้สมัคร   แต่สำหรับนักศึกษาใหม่(รหัส 50)จะมีทุนเรียนดีระยะที่สอง    ในส่วนนักศึกษาปีที่สองที่รับทุน (รหัส 48) จะมีการประเมินทุนเรียนดีระยะที่หนึ่งโดยการสัมภาษณ์ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th