หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   09 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาปนิก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

1. การรับรองคุณวุฒิบุคคลในวิชาชีพสถาปัตยกรรม

2. การรับรองหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมและวิชาในข่าย

3. การพิจารณาคุณภาพวิชาการในโรงเรียนสถาปัตยกรรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นประโยชน์ต่อการนำแนวทางที่ได้รับทราบจากการประชุม มาปรับใช้กับการเรียนการสอนของสำนักวิชาสถาปัตย์ฯ  ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งกับคณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในสังกัดในอันที่จะปรับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th