หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   18 ต.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศสหกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

เยี่ยมชมและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการและให้คำปรึกษากับนักศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1 สถานประกอบการ จังหวัดปทุมธานี 1 สถานประกอบการ และจังหวัดอยุธยา 2 สถานประกอบการ จากการพบปะผู้ดูแลนักศึกษาและนักศึกษาได้ข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการที่นักศึกษาได้รับมอบหมายและการปฏิบัติตนในการทำงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th