หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   10 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

เข้านิเทศนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช  ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ ณ บริษัทสตาร์ฟลอร่า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์  โดยเข้าพบ ผู้จัดการ และพนักงานที่ปรึกษา รวม 2 คน

กิจกรรมการนิเทศประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1.พูดคุยกับนักศึกษาเป็นการเฉพาะ 2.พูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษาเป็นการเฉพาะ3.พูดคุยร่วมระหว่างนักศึกษา และพนักงานที่ปรึกษา เกี่ยวกับการติดตามการทำงานของนักศึกษา และเสนอแนะ รูปแบบการทดลองวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และหารือด้านวิชาการระหว่างอาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา 4.เยี่ยมชมแปลงปลูกดอกหน้าวัว โดยใช้เวลาหารือ ร่วมกัน  3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สถานประกอบการ  โดยเฉพาะพนักงานที่ปรึกษาได้หารือเกี่ยวกับด้านวิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้เวลาค่อนข้างนาน  ร่วมกัน  3 ชั่วโมง แสดงถึง  การให้ความสำคัญกับการนิเทศของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา  แสดงถึงประโยชน์ร่วม (Win -Win) ระหว่างสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยผ่านระบบสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการได้ประโยชน์จากการนิเทศของอาจารย์  อาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาก็ได้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th