หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   30 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 24
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

แนวคิดการวิจัยชุมชน

บทบาทการวิจัยและการใช้ผลงานวิจัยทางการแพทย์

การเลือกปัญหาในการวิจัย

การวิจัยเชิงพรรณณา

การวิจัยเชิงทดลอง

การวิจัยเชิงอนุมาน

การเขียนโครงร่างการวิจัย

การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างวิจัยในประเด็นที่เลือกสรร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ความรู้ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยชุมชนในเชิงระบาดวิทยาทั้งแบบการศึกษาวิจัยเชิงพรรณา การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า การศึกษาแบบเชิงทดลอง และการศึกษาแบบ case controll study เป็นต้น

2. นำความรู้ที่ได้มาคิดคำถามในการวิจัยในชุมชนเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือในเขตภาคใต้ตอนบน ที่เน้นผลกระทบต่อภาพรวมชุมชน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาในชุมชนบ้านบางปู ซึ่งเป็นชุมชนในเขตรายรอบมหาวิทยาลัย

2. สร้างเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อจะได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th