หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุทัย  ไตรอภิรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   07 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลยะลา   จังหวัด  ยะลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  2006-11-07 เวลา 11.30 น. เข้านิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์จำนวน 2 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลาเกี่ยวกับการไปสหกิจของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาปรับปรุงงานสหกิจศึกษาในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th