หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   31 ต.ค. 2548    ถึงวันที่   3 พ.ย. 2548
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาล ๖สหกิจศึกษา)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจศึกษาจำนวน 4 โรงพยาบาล รวมนักศึกษา 6 คน

1 โรงพบาลเวชธานี

2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชชนนี ณ ศรีราชา

3 โรงพยาบาลราชวิถี

4 โรงพบาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการทำงานจริง และทราบถึงข้อด้อยที่นักศึกษาจะต้องเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนหรือทักษะทางด้านอื่นๆให้แก่นักศึกษา เพื่อให้พร้อมในการทำงานจริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th