หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สมศักดิ์  บุตราช   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   นิเทศงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษา   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมเขต 14 และเทศบาลเกาะสมุย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นักศึกษาทีไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาน่าจะได้ประโยชน์มากแต่พนักงานที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนี้น บางคนได้เสนอแนะว่าก่อนจะส่งนักศึกษาไปควรมีการสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาก่อนจะได้ทราบนโยบายของหมาวิทยาลัยและขอให้มหาวิทยาลัยส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ให้ด้วย และถ้าเป็นไปได้ควรมีค่าใช้จ่ายให้พนักงานที่ปรึกษาด้วยตามสมควร สำหรับอาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า ขณะนี้โครงสร้างและความรับผิดชอบของหน่วยราชการที่ส่งนักศึกษาไปฝึกฯ ได้เปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดงานด้านสิ่งแวดล้อมจะถูกมอบโอนให้เทศบาลเป็นส่วนใหญ่และถูกจัดให้อยู่ในงานคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นก่อนส่งนักศึกษาไปควรได้ทราบความรับผิดชอบที่แท้จริงของหน่วยงาน หรือควรพิจารณาส่งไปฝึกที่เทศบาลจะตรงเป้าหมายแต่เทศบาลจะขาดพนักงานที่ปรึกษาที่ขาดคุณภาพเท่าที่ควร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th