หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาศิลปศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัมพร  หมาดเด็น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ต.ค. 2548    ถึงวันที่   21 ต.ค. 2548
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   SEA Consortium on Gender, Sexuality and Health   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สมัชชาสังคมไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

The  Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality and Health หรือ ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ เป็นองค์กรเครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาสังคมไทยระหว่าง 21-23 ต.ค. 2549 เป็นการจัดงานเพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อพัฒนาแนวคิด และปรับเปลี่ยนระบบสังคมที่เหมาะสมกับสังคมไทย พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

เวทีนี้ดิฉันเป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ บริการด้านสุขภาพทางเพศ: การเมืองเรื่องระบบคิด VS ระบบบริการ ในมิติของสังคมมุสลิม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ และการศึกษาวิจัยในชุมชนภาคใต้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถสร้างเครือข่ายในการทำงาน สอน แลกจัดเวทีวิชาการ รวมทั้งนำแนวคิดจากการเสวนามาประยุกตืใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ และเอดส์ในสังคมภาคใต้ และชุมชนมุสลิม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0468 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th