หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   31 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   03 พ.ย. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศงานนักศึกษาของสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

   นิเทศงานนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ตามโรงพยาบาลและสถานประกอบการรวามทั้งสิ้น 5 แห่งคือ BRIA LAB    โรงพยาบาลชลบุรี   โรงพยาบาลนครปฐม   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  และ โรงพยาบาลพญาไท  3   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
    ได้รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ จากทางโรงพยาบาลและสถานประกอบการเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา    รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆที่มีต่อสำนักวิชา   และการบริหารจัดการของสหกิจศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงสำหรับการฝึกงานของนักศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th