หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   30 ต.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

  1. เป็นคณะทำงานในคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการของสภาเทคนิคการแพทย์   งานที่กำลังดำเนินการอยู่คือเป็นกลุ่มทำงานเรื่องการอนุมัติบัตร วุฒิบัตร โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการอนุมัติ/วุฒบัตร และได้จัดทำแบบสอบถามการเข้าร่วมเป็นสถาบันการฝึกอบรมซึ่งจะได้ส่งเวียนให้ทราบต่อไป

  2. สมาคมเทคนิคการแพทย์มีความประสงค์จะมาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของสภาเทคนิคการแพทย์   ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์    ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th