หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อาภรณ์  ไชยสุวรรณ   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2548    ถึงวันที่   10 ต.ค. 2548
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การพิจารณาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 พ.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เห็นชอบให้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เกณฑ์มาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประสานงานในการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว และให้ดำเนินการในการกำหนดมาตรฐานกลางของตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  คณะทำงานจึงได้จัดประชุมเป็นครั้งแรกและได้มี (ร่าง)  ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เกณฑ์มาตรฐานกลาง ตามรายละเอียด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำมาเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของห้องสมุดแต่ละแห่ง และพัฒนาให้มีการทำ Benchmarking หรือการเทียบเคียงกับห้องสมุดอื่นได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th