หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กำพล  จิตตะนัง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   5 ต.ค. 2549    ถึงวันที่   6 ต.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ม.นเรศวร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเพื่อรายงานผลการวิจัยติดตามผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    19 ต.ค. 2549


  เนื้อหา ?
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับผิดชอบงานวิจัยติดตามผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางและตอนบน 8 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร  สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาและตอบคำถาม 1. โครงการSML สามารถแก้ไขความยากจนได้หรือไม่ 2. โครงการฯส่งผลกระทบให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และ 3. โครงการฯ ก่อให้เกิดการเรียนรู้หรือไม่  ซึ่งการศึกษาพบว่า โครงการฯไม่สามารถแก้ไขความยากจนได้ ไม่ก่อให้เดการเปลี่ยนแปลง และไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (รายละเอียดตามเอกสารงานวิจัย)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  คำตอบของงานวิจัยฯสามารถนำมาใช้ในการกำหนดทิศทางและกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน(ในภาพรวมของทั้งประเทศ)ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องลงไปช่วยเหลือชุมชนในฐานะ "พี่เลี้ยง" แต่รายละเอียดการทำงานยังไม่ได้ข้อสรุปจากทางสำนักนายกฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

กระบวนการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จะมุ่งเน้น เรื่องชุมชนเป็นสุข ซึ่งต้องมีการศึกษากระบวนการพัฒนาอีกครั้งพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th