หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปิติกานต์  จันทร์แย้ม   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   30 ส.ค. 2548    ถึงวันที่   30 ส.ค. 2548
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมอิมพีเรียลสมุย   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    สนับสนันเป็นวิทยากรกิจกรรม Walk Rally โครงการฝึกอบรมผู้นำ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    28 ก.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่

1.      นายนิรันดร์  จินดานาค           หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

2.      นายชัชพล  ยิ่งดำนุ่น               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนกิจการนักศึกษา

3.      นายมณเฑียร สุขกุล               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนกิจการนักศึกษา

4.      นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หน่วยพัฒนาองค์กร

5.      นายจาตุรนต์ ชูเกลี้ยง              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หน่วยพัฒนาองค์กร

6.      นางสาวปิติกานต์  จันทร์แย้ม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หน่วยพัฒนาองค์กร

 

สนับสนุนเป็นวิทยากรในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Program) ให้กับหัวหน้างานแผนกต่างๆ จำนวน 30 คน ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม อิมพีเรียลสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นั้น

บัดนี้ได้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรม Walk Rally อย่างเต็มที่ ทุ่มเทและมีความสุข สนุกสนาน ทำให้ทีมงานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานสามารถเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกัน เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและทีมงาน เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ สิ่งสำคัญในการสนับสนุนเป็นวิทยากรในครั้งนี้ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิค ยกระดับความสามารถในการทำกิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรม Walk Rally ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางทีมงานจึงขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสในการสนับสนุนให้ทีมงานได้ฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคอันมีค่าที่หาได้ยากในตำรา

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสนับสนุนกิจกรรม

1.      เรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพจาก ม.ร.ว. วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต ที่ใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ในแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงาน การแสดงภาวะของผู้นำในรูปแบบต่างๆ

2.      เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ดีๆ ในการจัดกิจกรรม Walk Rally ดังนี้

·       ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเล่นกิจกรรมในแต่ละฐานคือ 10 นาที (เป็นระยะเวลาที่ทำสำเร็จพอดี) ระยะเวลาในการเดิน 5 นาที บนพื้นฐานสมาชิกในกลุ่มๆ ละ 8 คน

·       จากการสังเกตสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม เช่น ผ้าพันคอ ธง ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกัน

·       คำใบ้กิจกรรมระหว่างเดินทางระหว่างฐานช่วยเพิ่มสีสัน ความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเหมาะสมมากกับสถานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคุ้นเคย แต่หากเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยควรมีแผนที่ฐานหรืออาจจะมีกิจกรรมระหว่างเดินด้วยก็ได้

3.      เรียนรู้เทคนิคในการจัดอบรมดังนี้

·       ก่อนผู้เข้าร่วมอบรมมาร่วมอบรมควรมีการแจ้งการเตรียมตัว การแต่งกาย เตรียมใจ การพักผ่อน ก่อนการเข้าร่วมอบรม

·       การทำงานเป็นทีมกับวิทยากรภายนอกที่ต้องพูดคุยขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดใจเพื่อการช่วยเหลือและสนับสนุนได้ระหว่างทีมงาน

4.      เรียนรู้ถึงแนวคิดดีๆ ที่ได้จากการสังเกตการเข้าฐาน

·       ฐานตาข่ายใยแมงมุม ทำให้เราเชื่อในศักยภาพของทีมงาน คนเพียงคนเดียวอาจจะไม่มั่นใจ กลัวว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แต่หาเราช่วยกัน ให้กำลังใจสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้กลับทำได้อย่างมหัศจรรย์

·       สามเท้าก้าวเคลื่อน เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่จะประคับประคอง ใส่ใจทีมงาน

·       ขุนแผนแหกคุก การวางแผน การช่วยเหลือ ทุ่มเทเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ

·       ลิงของใคร ฝึกที่จะให้เราได้ยอมรับฟังในความคิดเห็นของผู้อื่น

5.      ได้เรียนรู้เทคนิคการบันทึกภาพ การใช้สื่อโสตประกอบการอบรม จังหวะและโอกาสในการเลือกใช้มุมภาพและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สำคัญ การสร้างบรรยากาศด้วยเพลงที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

6.      ได้เทคนิคในการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาเทคนิกและรูปแบบการจัดกิจกรรม Walk Rally ให้มีความชัดเจน สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ชัดเจน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th