หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปิติกานต์  จันทร์แย้ม   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ส.ค. 2549    ถึงวันที่   20 ส.ค. 2549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การสนับสนุนเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ย. 2549


  เนื้อหา ?
  

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกแผนงานจำนวน 40 คน ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี สกัดขุมความรู้ จัดเก็บขุมความรู้ให้อยู่กับองค์กร โดยเชิญให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.       คุณจินตนา  ศิริวัฒนโชค หัวหน้าส่วนพัสดุ

2.       คุณอารี  จันทร์คงหอม                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนพัสดุ

คุณปิติกานต์  จันทร์แย้ม      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หน่วยพัฒนาองค์กร

เนื้อหาหลักสูตรในการบรรยาย/ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีดังนี้

1.      แนวคิด กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้

2.      เล่าประสบการณ์การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.      เรียนรู้เครื่องมือจากการปฏิบัติจริง ได้แก่ การเล่าเรื่อง, การประเมินตนเอง, สายธารแห่งปัญญา, บันไดแห่งการเรียนรู้, After Action Review: AAR   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.      เรียนรู้ Tacit Knowledge ที่มีความเฉพาะด้านแต่ละสาขามากมาย ทั้งด้านเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ช่าง ที่มีจิตวิญญาณความชำนาญในปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่ง มทร. มีความสามารถหลักด้านนี้ชัดเจนมากและควรเร่งที่จะจัดเก็บเป็น Explicit หรือถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง เนื่องจากคุณกิจตัวจริงเริ่มมีอายุมากดังนั้นการที่จะทำให้ความรู้ ความสามารถด้านนี้คงอยู่กับองค์กร

2.      เรียนรู้จากการสังเกตวิธีการเป็นคุณอำนวยและคุณลิขิตประจำกลุ่ม

3.      ชื่นชมในศักยภาพของคนและแสดงให้เขาเห็นว่าเราชื่นชมอย่างจริงใจ ทำให้เขาเชื่อมั่นและกล้าแสดงความคิดเห็น

4.      เรียนรู้ถึงเทคนิค วิธีในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอกที่ต้องมีการพูดคุยในความต้องการ หลักสูตร กำหนดการ สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ให้ชัดเจนกับผู้จัดล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม

5.      เรียนรู้การทำงานเป็นทีมวิทยากรที่ต้องคอยช่วยสนับสนุน เรียนรู้การทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของทีม

6.      ได้รู้สึกถึงความสุขของทีมงานในการทำงานที่มีอิสระครบทุกกระบวนการจนงานสำเร็จ

7.      ให้ใจกับเขาเราจะได้ใจกลับมา

8.      เรียนรู้ถึงความต่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับวลัยลักษณ์มีความคล่องตัวด้านงบประมาณ การตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งวลัยลักษณ์ได้รับโอกาสที่ดีจากผู้บริหารและมีอิสระในการตัดสินใจมากกว่า  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1.      ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรที่ดี

2.       ติดตามการขยายผลกับ มทร. ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช

3.      ปรับปรุงพัฒนาตนเองและทีมงานให้เป็นคุณอำนวยกระบวนการมืออาชีพ

4.      นำเทคนิคการเป็นคุณอำนวยของ มทร.ศรีวิชัย มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th